Vad är Circular Business?

Företag behöver tillväxt som är hållbar ur både ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Miljömässig hållbarhet anses ofta vara en skuld och ses som en onödig kostnad av företagen. För att stärka ett företags lönsamhet och samtidigt minska dess miljöpåverkan måste strategi och affärsmodell innefatta både stärkt konkurrenskraft och hållbarhet. Lösningen är en cirkulär affärsmodell.

För att införa principerna i en cirkulär affärsmodell krävs det att ett företag genomför en systematisk utvärdering av all verksamhet från produktdesign och leveranskedja till produktlivscykel och kundernas behov.

Företagens vinst påverkas alltmer av begränsad tillgång till utarmade resurser. Den ökande tillväxtekonomin orsaker brist på naturella resurser vilket i sin tur medför ökad volatilitet. Detta scenario kräver en proaktiv strategi för att utveckla företag, produkter och tjänster med ekonomiskt så väl som miljömässigt fokus implementerat i affärsmodellen. Företag har börjat utforska möjligheterna bortom de linjära paradigm och beslutsfattare måste tänka om kring det konventionella konsumtionssynsättet ”slit och släng”. CirBES erbjuder tjänster för att stödja övergången till cirkulära affärsmodeller. CirBES tillhandahåller utbildning i grunderna i cirkulär ekonomi och det väsentliga för en smidig övergång från en linjär till cirkulär modell. CirBES ger också praktisk vägledning för att utforma och genomföra en förändring steg för steg med hjälp av moderna metoder och verktyg, bland annat sådana som utvecklats av CirBES. CirBES vägleder kunderna att bli cirkulära genom en helhetssyn och ett systemtänkande. Det innebär att CirBES börjar med att identifiera nuvarande affärsupplägg samt definition av affärsmodeller som uppfyller kundens och marknadens behov. Affärsmodellen identifieras, produktkonstruktionskrav omformuleras och omdefinieras för att inkludera produktuppgraderingar och säkerställa effektiva omvända flöden. Försörjningskedjor analyseras, omorganiseras och synkroniseras framåt och bakåt. Alla dessa aktiviteter övervakas för att maximera värdet ur både ekonomiska och miljömässiga perspektiv. CirBES ger också vägledning till kunder i förvaltningsstrategier och informationshantering. Detta för att upprätthålla och förbättra den antagna cirkulära affärsstrategi.

Som specialister på införandet av cirkulära ekonomiska principer så banar CirBES väg att skapa mervärde för företag, miljö och samhälle samtidigt.

Kontakta oss

0 708 43 60 75

E-postadress